چهارشنبه 27 شهريور 1398

چاپ خبر

مشخصات سیستم تصفیه خانه فاضلاب
فرآیند تصفیه فاضلاب ، در مرحله اول لجن فعال به روش هوادهی گسترده است

فرآیند تصفیه فاضلاب ، در مرحله اول لجن فعال به روش هوادهی گسترده است لیکن تصفیه خانه طوری طراحی شده تا روش هوادهی گسترده در مرحله اول به سیستم لجن فعال متعارف و در مرحله دوم با افزودن حوضهای ته نشینی اولیه و تبدیل یکی از حوض های هوادهی به تثبیت لجن ( به طریقه هوادهی ) تبدیل گردد.
 
واحدهای تصفیه خانه فاضلاب :
● سیستم ورودی فاضلاب و خروج اضطراری             ● ته نشینی ثانویه
● ایستگاه پمپاژ فاضلاب خام                               ● تغلیظ لجن
● آشغالگیری                                                  ● جمع آوری ، خشک کردن و دفع لجن
● دانه گیری                                                   ● ساختمان کلرزنی و حوضچه تماس کلر
● ته نشینی اولیه ( برای مرحله دوم )                   ● ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی و مازاد
● هوادهی                                                    
 
وضعیت اجرایی : 
اکثر سازه های تصفیه خانه احداث گردیده بویژه سازه های حوضهای هوادهی ، تماس کلر ، بسترهای لجن خشک کن و سایر واحدهای فرآیندی و ساختمانهای جانبی نیز در حال تکمیل می باشند. همراه با پیشرفت عملیات ساختمانی ، عملیات نصب تجهیزات و لوله های ارتباطی واحدها نیز آغاز گردیده است.
کلمات کلیدی : -