پنجشنبه 27 دي 1397

چاپ خبر

افزايش كيفيت توان توسط نسل جديد ترانسفورماتورها

اين ترانسفورماتورهاي جديد بر اساس فناوري نيمه هاديها طراحي مي شوند .کلمات کلیدی : -